Regulamin sklepu

§1 Słownik pojęć

Pojęcia wymienione w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Firma Wydawniczo-Handlowo-Usługowa BBZ Bogusława Zimmer, 32-005 Niepołomice, ul. Roweckiego 6, NIP: 678-007-73-39
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.polskitraker.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Kupujący – każda osoba lub podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 6. Towar – rzecz ruchoma lub usługa udostępnienia rzeczy niematerialnych, dostępna w sprzedaży w ramach oferty Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

§3 Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
 2. pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres: sklep@polskitraker.pl lub
 3. telefonicznie: 12-644-21-37 lub 12-281-14-62,
 4. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą operatora, z którego usług korzysta.  
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
 7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
 8. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub udostępniony. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 9. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty elektroniczne udostępnione Klientowi w związku z realizacją Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 10. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że koszt pobranych danych pakietowych i/lub wykorzystania połączenia internetowego w ramach skorzystania z dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów będzie mu naliczany według taryfy operatora, z którego usług korzysta.

 

§4 Jakość Towarów

 1. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
 • Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;

 

§5 Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) są wliczone w cenę Towaru, czyli koszty te pokrywa Sprzedający.
 2. Sprzedawca realizuje wysyłki poza granice Polski wyłącznie po wcześniejszym kontakcie Kupującego ze Sprzedawcą telefonicznie zgodnie z § 3 ust 1. lit b) Regulaminu i po ustaleniu w ten sposób wszystkich warunków w tym kosztów i adresu wysyłki.

 

§6 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
 1. Terminy płatności:
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego tpay.com – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

 

§7 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe wraz z nr telefonu w celu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Brak prawidłowych i pełnych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski lub po uzgodnieniu z Kupującym również za granicą, a w przypadku produktów z kategorii towarów elektronicznych – poprzez udzielenie dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów (plik PDF) znajdujących się na serwerze strony internetowej Sklepu.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT , którą Kupujący otrzymuje w przesyłce wraz z Towarem.

 

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

§9 Towary elektroniczne

 1. Wszelkie Towary udostępniane za przez Sprzedającego za pośrednictwem  Sklepu  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O ile dla konkretnego materiału w Sklepie wyraźnie nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały udostępniane przez Sklep w jakikolwiek płatny oraz nieodpłatny sposób (w szczególności: książki, czasopisma, prasa elektroniczna, teksty, z wyłączeniem krótkich notatek informacyjnych typu news, materiały graficzne, zdjęcia, logotypy, pliki i ich fragmenty) przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. 
 2. Z Towarów pobranych w Sklepie elektronicznie Kupujący ma prawo korzystać wyłącznie na własny użytek. Dalsze kopiowanie, rozpowszechnianie, rozgłaszanie i utrwalanie wykraczające poza ramy użytku osobistego jest zabronione. 

Kupujący nie jest uprawniony do (w odniesieniu do wszelkich postaci Towarów dostępnych w Sklepie:

(a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych lub otrzymanych Towarów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

(b) ingerowania w ich zawartość,

(c) publikacji, dystrybucji, powielania,

(d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,

(e) oddawania w najem produktów,

(f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania produktów.

 1. Dozwolone jest przekazywanie i udostępnianie adresów URL wskazujących na położenie nieodpłatnie udostępnianych utworów w Sklepie. 
 2. Sprzedawca informuje, że produkty dostępne w Sklepie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych produktów.
 3. W przypadku Towaru udostępnianego elektronicznie Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu otrzymania dostępu do Towaru elektronicznego w Sklepie. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.  Ze względu na charakter sprzedawanych Towarów elektronicznych Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po uzyskaniu dostępu do  Towaru elektronicznego.

 

§10 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

  a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do:

  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
 6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§11 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polskitraker.pl
 3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
 5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin Sklepu”.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...