Regulamin sklepu

§1 Słownik pojęć

Pojęcia wymienione w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – ZMH Sp. z o.o. , ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków, NIP : 683-210-58-99
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.polskitraker.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Kupujący – każda osoba lub podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 6. Towar – rzecz ruchoma lub usługa udostępnienia rzeczy niematerialnych, dostępna w sprzedaży w ramach oferty Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

§3 Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres: sklep@polskitraker.pl lub
  2. telefonicznie: 12-281-14-62,
 2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą operatora, z którego usług korzysta.  
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
 6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub udostępniony. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 7. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty elektroniczne udostępnione Klientowi w związku z realizacją Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że koszt pobranych danych pakietowych i/lub wykorzystania połączenia internetowego w ramach skorzystania z dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów będzie mu naliczany według taryfy operatora, z którego usług korzysta.

 

§4 Jakość Towarów

 1. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
 • Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;

 

§5 Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) podane są w zakładce "Koszty wysyłki", czyli koszty te pokrywa Sprzedający.
 2. Sprzedawca realizuje wysyłki poza granice Polski wyłącznie po wcześniejszym kontakcie Kupującego ze Sprzedawcą telefonicznie zgodnie z § 3 ust 1. lit b) Regulaminu i po ustaleniu w ten sposób wszystkich warunków w tym kosztów i adresu wysyłki.

 

§6 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
 • przelew na konto: 90 1090 0088 0000 0001 4423 8077 , ZMH Sp. z o.o., 31-587 Kraków, ul. Na Załęczu 1D
 1. Terminy płatności:
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego tpay.com – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
 • za pośrednictwem przelewu na konto - po zaksięgowaniu wpłaty.

 

§7 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe wraz z nr telefonu w celu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Brak prawidłowych i pełnych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski lub po uzgodnieniu z Kupującym również za granicą, a w przypadku produktów z kategorii towarów elektronicznych – poprzez udzielenie dostępu do przeglądania elektronicznych dokumentów (plik PDF) znajdujących się na serwerze strony internetowej Sklepu.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie Klienta.

 

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

§9 Towary elektroniczne

 1. Wszelkie Towary udostępniane za przez Sprzedającego za pośrednictwem  Sklepu  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O ile dla konkretnego materiału w Sklepie wyraźnie nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały udostępniane przez Sklep w jakikolwiek płatny oraz nieodpłatny sposób (w szczególności: książki, czasopisma, prasa elektroniczna, teksty, z wyłączeniem krótkich notatek informacyjnych typu news, materiały graficzne, zdjęcia, logotypy, pliki i ich fragmenty) przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. 
 2. Z Towarów pobranych w Sklepie elektronicznie Kupujący ma prawo korzystać wyłącznie na własny użytek. Dalsze kopiowanie, rozpowszechnianie, rozgłaszanie i utrwalanie wykraczające poza ramy użytku osobistego jest zabronione. Kupujący nie jest uprawniony do (w odniesieniu do wszelkich postaci Towarów dostępnych w Sklepie:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych lub otrzymanych Towarów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w ich zawartość,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  5. oddawania w najem produktów,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania produktów.
 3. Dozwolone jest przekazywanie i udostępnianie adresów URL wskazujących na położenie nieodpłatnie udostępnianych utworów w Sklepie. 
 4. Sprzedawca informuje, że produkty dostępne w Sklepie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych produktów.
 5. W przypadku Towaru udostępnianego elektronicznie Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu otrzymania dostępu do Towaru elektronicznego w Sklepie. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.  Ze względu na charakter sprzedawanych Towarów elektronicznych Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po uzyskaniu dostępu do  Towaru elektronicznego.

 

§10 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

  a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do:

  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
 6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§11 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polskitraker.pl
 3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
 5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin Sklepu”.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...